11 அக்டோபர், 2013

அர்த்தங்கள் புரியாத வார்த்தைகள்
என்ன பொருள் கொண்டிருக்கும்?
என்று அந்த வார்த்தைகளைச்
சுற்றிச் சுற்றி  வருகிறேன்..
அர்த்தங்கள் விளங்கவில்லை,
பொருளும் புரியவில்லை

ஆனால், வார்த்தை தந்த புதிய ஒலி,
ராகங்கள் சேர்ந்த ஏதோ ஒரு இசை
அந்த வார்த்தையின் ஆழத்தில்
ஓராயிரம் மௌனங்களைச்  
சிந்திக் கொண்டு சிரிக்கிறது.