29 மார்ச், 2009

இருப்பு
தெரிகிறேன் அழகாய் இப்போதெல்லாம்
இருப்பதினால் .

கருத்துகள் இல்லை: